Vedtægter
Musik Kultur Odsherred Kim Larsen Die Herren Lars Lilholt

 

Vedtægter Foreningen Musik & kultur i Odsherred

 

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Foreningen Musik & Kultur i Odsherred” med hjemsted i Højby, Odsherred Kommune

 

§ 2

Formål

Foreningen er almenvelgørende eller på anden måde almennyttig og arbejder for at udbrede kendskab og forståelse for kunst, musik og anden form for kultur.


§ 3

Optagelse af medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages alle, som støtter foreningens formål.

 

§ 4

Kontingent

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

§ 5

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved brev eller mail til medlemmerne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen.

Stemmeret har alle foreningens medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke med fuldmagt.

 

§ 6

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

2 medlemmer i ulige årstal

1 medlem i lige årstal

  1. Valg af 1 suppleant (for 1 år)
  2. Valg af bilagskontrollanter
  3. Valg af suppleant til bilagskontrollant.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Eventuelt


§ 7

Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges udenfor bestyrelsen. Foreningens medlemmer er valgbare og har stemmeret på generalforsamlingen under forudsætning af, at de har været medlemmer i mindst en måned og har betalt kontingent. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle afstemninger på generalforsamlingen bortset fra vedtægtsændringer afgøres ved simpelt flertal, jvf. dog § 14.
Afstemning skal ske skriftligt, når mindst 1/4 af de fremmødte medlemmer forlanger det.
Der føres protokol over generalforsamlingens forhandlinger.

 

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når to medlemmer af bestyrelsen, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om emne(r), der ønskes behandlet, og skal i øvrigt følge bestemmelserne i § 7.

 

§ 9

Bestyrelse

Bestyrelsen, der består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, varetager foreningens daglige ledelse, og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-års periode, dog er valgperioden kun 1 år, hvis det er nødvendigt for at undgå, at mere end halvdelen af bestyrelsen + 1 er på valg det følgende år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og en kasserer.

I tilfælde, hvor et medlem af bestyrelsen træder ud af arbejdet indtræder suppleanten i bestyrelsen og denne kan konstituere sig på ny. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, heriblandt formand eller kasserer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende (i dennes fravær kassererens).

Sekretæren fører en beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.

 

§ 10

Tegningsret

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Ved økonomiske dispositioner, feks. Låntagning, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af bestyrelsen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 11

Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver.

 

§ 12

Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren fører en kassebog over foreningens indtægter og udgifter. Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.


§ 13

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen 2 bilagskontrollanter samt 1 suppleant (1 år ad gangen) Bilagskontrollanterne afgår på skift. Disse skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Bilagskontrollanterne har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 14

Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og forslaget er indleveret til tiden.

Ændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 15

Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor mindst ¾ af de afgivne stemmer er nok til at vedtage forslaget, uanset antallet af fremmødte.

I tilfælde af foreningens opløsning vil dens formue og ejendele være at anvende til kulturelle og velgørende formål efter den siddende bestyrelses beslutning.

 

§ 16

Således vedtaget på generalforsamling d. 02-05-2020