Vedtægter

Vedtægter Foreningen Musik & kultur i Odsherred


§1  Navn

      Foreningens navn er ”Musik og Kultur i Odsherred”. Med hjemsted i Højby i Odsherred Kommune


§2  Formål

      Foreningen er almenvelgørende eller på anden måde almennyttig og arbejder for at udbrede kendskab og forståelse for kunst, musik og anden                        form for kultur.

     

      Odsherreds mangfoldige udbyder indenfor Musik og Kultur, til glæde for kærlighed til fællesskabet. Vi vil skabe store som små musikalske og kulturelle          oplevelser, med fokus på bæredygtighed, som forbedrer og styrker Odsherred, herunder turismen. Derudover er vores vision også at skabe relationer            på tværs af virksomheder i Odsherred og være med til, at styrke mulighederne for Odsherred virksomheder. 


      Indsamlede midler og eventuelle overskud ved foreningens arrangementer anvendes til foreningens eget formål, herunder til udlodning til andre                    tilsvarende foreninger m.m. med samme almenvelgørende eller almennyttige formål.


      Beslutning om disponering af foreningens midler træffes af samlet forretningsudvalg. 


§3  Medlemmer og kontingent

      Alle som støtter formål i §2 kan optages som medlem af foreningen. Kontingent besluttes af forretningsudvalg.


§4  Forretningsudvalg

      Forretningsudvalget består af 3-7 medlemmer og er selvsupplerende efter forretningsudvalgets enstemmige godkendelse af et nyt medlem.


§5  Forretningsfører

      Forretningsfører for forretningsudvalget vælges af forretningsudvalget.


§6  Tegning af foreningen

      Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af 2 fra forretningsudvalget, hvoraf den ene skal være formanden. Ved økonomiske dispositioner, f.eks.                    låntagning, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af samlede forretningsudvalg. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af                      foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller forretningsudvalg nogen personlig hæftelse.

 

§7  Forretningsudvalgets ansvar

      Forretningsudvalget er ansvarligt for foreningens drift i overensstemmelse med foreningens formål, jf.§2. 

      Forretningsudvalget er ansvarligt for udarbejdelse af en årsrapport, der påtegnes af en af forretningsudvalget valgt revisor.


§8  Udvalg

      Forretningsudvalget kan nedsætte udvalg til varetagelse af beskrevne opgaver


§9  Regnskabsår

      Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.  Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse og indtil 31. december 2020.


§10 Hæftelser

       For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue. Ingen del af foreningens midler, hverken dens formue eller afkast heraf, kan udbetales til                   foreningens bidragsydere.


§11 Opløsning af foreningen

        Foreningen kan opløses hvis et enigt forretningsudvalg beslutter dette.

        I tilfælde af opløsning kan formuen alene anvendes til formål som anført i §2.


        Forretningsudvalget fungerer som opløsende myndighed indtil foreningens formue er anvendt i overensstemmelse med §2.


§12 Vedtægtsændringer

       Ændringer af foreningens vedtægter kræver enstemmig beslutning af forretningsudvalget.

       

       Således vedtaget af forretningsudvalget den 15. september 2020.

       Anders Munch, formand
       Guri Munch Søndergaard
       Per Hartmann Christophersen

       Majbritt Nyholm


       Ændring vedtaget af forretningsudvalget den 10. februar 2021.

       Anders Munch, formand
       Per Hartmann Christophersen

       Majbritt Nyholm